כל כלי העבודה לאנשי מקצוע ופרטיים
על כל קניה מעל 300 ש"ח קבלו משלוח חינם עד הבית
תפריט

תקנון ותנאי שימוש לאתר ברגי הדרום

  1. ברוכים הבאים לאתר ברגי הדרום בכתובת  https://birgei-hadarom.co.il// (להלן: “האתר“).  
  2. אתר זה הינו אתר סחר מקוון אשר נועד לספק מידע על המוצרים והשירותים המוצעים על ידי חברת ברגי הדרום (1984) בע”מ (להלן: “החברה“) ומאפשר למשתמשים באתר לקרוא את תכניו בתחום העיסוק של החברה ולרכוש מהמוצרים המוצעים למכירה באתר, לרבות כלים חשמליים, כלים מוטוריים, כלי עבודה ידניים ובמגוון מוצרים וציוד לתעשייה, לקבלנים ולציבור הביתי.

יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן בטרם עשיית שימוש באתר. כניסה לאתר ושימוש בו מהווים ראייה ואסמכתא לכך שקראת את תנאי שימוש אלו והסכמת לאמור בהם. ככל שהנך חולק או אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, נא הימנע מלעשות שימוש באתר זה.  

תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לכל המינים והמגדרים.

מבוא

1. עשיית שימוש בשירותי אתר זה ובאתר בכלל, באמצעות כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טאבלט, טלפון חכם וכו’) או כלי קצה אחר מעידים על הסכמה מצידך לתנאי שימוש אלו.

2. אתר זה פועל בכתובת https://birgei-hadarom.co.il  ובבעלות חברת ברגי הדרום (1984) בע”מ (ח.פ. 511026064) ומנוהל על ידה. 

3. תנאי שימוש אלו הינם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר זה. תנאי שימוש אלו יחייבו את המשתמש והנהלת האתר, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם. הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתמש מוותר על כל טענה בעניין זה. תנאי השימוש העדכניים ייכנסו לתוקפם עם פרסומם באתר. על המשתמש לבדוק ולוודא את תנאי השימוש העדכניים בטרם עשיית שימוש באתר. 

4. כל אדם מעל גיל 18, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו”ל כדין רשאי להירשם ולהזמין ממגוון מוצרים המוצעים למכירה באתר זה בכפוף לתנאים הבאים המפורטים להלן: המשתמש כשיר משפטית, מעל גיל 18 ורשאי לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס או נציג. במידה שתבוצע פעולה המצריכה אישור אפוטרופוס או נציג או גורם אחר, ללא אישורם, הרי שהיא לא תחייב את הנהלת האתר. 

5. מובהר כי חלק מהשירותים באתר מותנים במסירת כתובת דואר אלקטרוני תקפה או פרטים נוספים. מסירת פרטים אלו נעשית מיוזמת ומרצונו החופשי של המשתמש, לשימושים המופיעים בתנאים אלו.

6. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות והמשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בעקבות כך. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו. 

7. תנאי שימוש אלו ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר זה.

מהות אתר זה

8. אתר זה הינו אתר תדמיתי וזירת מסחר מקוונת למכירת מוצרים בתחום העיסוק של החברה, ובכלל זה כלי עבודה, חומרים לתעשייה, ציוד הרמה ובטיחות, חשמל, צבע, ציוד גינון, ציוד למוסכים ומוצרים לשימוש ביתי. 

9. הנהלת אתר זה  משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי אתר זה תוכן אמין ומדויק. עם זאת, זמינות המוצרים תלויה בגורמים נוספים ועל כן ייתכנו מקרים בהם, חלק מהמוצרים לא יהיו זמינים לרכישה. בנוסף, על המשתמש לבדוק את מאפייני המוצרים שברצונו לרכוש בטרם יעשה כן, ולבצע את הרכישה רק לאחר שהשתכנע כי המוצר המוצע למכירה הוא המוצר המבוקש על ידו והמתאים לצרכיו. בכפוף לכל דין, חברת ברגי הדרום (1984) בע”מ אינה מתחייבת כי כל המידע, תיאור ותמונות המוצרים הנם שלמים, מעודכנים, אמינים, עדכניים ונטולי שגיאות לחלוטין.

השימוש באתר זה

10.השימוש באתר זה יעשה לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים אחרים ו/או מסחריים כלשהם שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת אתר זה.

11. המשתמש באתר זה אינו רוכש זכויות כלשהן בתוכנת אתר זה, ו/או בזכויות היוצרים של אתר זה ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתה זה, למעט זכות לשימוש פרטי באתר זה, כמפורט בתנאי שימוש אלו. 

12. למען הסר ספק- אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר זה. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישור הנהלת אתר זה . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל-  חל איסור “קצירה” ולפיכך המשתמש אינו רשאי להפעיל מערכות לקצירת כתובות דואר אלקטרוני מעמודי אתר זה,  ולא להשתמש באתר זה על מנת לאסוף מידע על כל אדם אחר.  חדירה למערכת המחשב של אתר זה מהווה עבירה פלילית.  איסור כנ”ל אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל אתר זה.

13. בעשותך שימוש באתר זה הנך מצהיר כי כל הפרטים אשר תידרש למסור לצורך פעילות האתר ו/או מתן השירותים האמורים בו הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך ו/או זהות כל גוף משפטי אשר אתה מורשה לבצע פעולות לגביו, וכי פרטים אלה נמסרים מיוזמתך, בהסכמתך ומרצונך החופשי. 

14. ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמש, על המשתמש להודיע על כך להנהלת אתר זה באופן מיידי.

15. הנהלת אתר זה רשאית למנוע מהמשתמש מלעשות שימוש באתר זה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית הנהלת אתר זה להפסיק השימוש של משתמש באתר בכל מקרה, לרבות במקרה בו המשתמש פעל באופן שפגע או שעלול לפגוע בשירותי אתר זה ומשתמשיו האחרים ו/או במקרה בו פעל משתמש או עלול משתמש לפעול באופן בלתי חוקי או בניגוד לכללי אתר זה.

16. השימוש באתר הינו AS IS ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. צוות האתר אינו מתחייב לכך שהשימוש באתר האינטרנט יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת אתר זה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק אשר נגרם או התרחש, ככל שיתרחש, עקב השימוש באתר ושירותיו.

17. חל איסור חמור לעשות שימוש באתר זה לביצוע פעולות העומדות בניגוד לכל דין. המשתמש מתחייב לדווח להנהלת אתר זה על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם הוא ייתקל במהלך שימושו באתר. 

18. הנהלת אתר זה תשתדל לגרום לכך שאתר זה ושירותיו יהיו זמינים באופן תמידי. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תנסה הנהלת האתר להחזיר אתר זה לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות אתר זה, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו  נזק ישיר או עקיף כלשהו. הכוונה היא שאתם מסירים אחריות במקרה שיש תקלות בזמינות האתר. 

19. המוצרים המוצעים באתר הנם חדשים ונמכרים ללא כל פגם. תמונות המוצרים המופיעות באתר הן להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהן לבדן בעת ביצוע רכישה באתר. יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לטיב המוצרים ו/או לאיכותם, בהתאם להוראות כל דין. אין להסתמך על המלצות החברה לצורך ביצוע רכישה ועל המשתמש לבחון כי המוצר או השירות מתאימים לצרכיו. 

20. יתכן שמוצגים באתר סרטונים או פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע”י גורמים חיצוניים לאתר ו/או קישורים לאתרים חיצוניים. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. מוצרים ושירותים אלו הם באחריות המפרסם ו/או אותם צדדים שלישיים בלבד והשימוש באתרים חיצוניים הוא באחריות המשתמש בלבד.

הרשמה לאתר

21. שירותים מסוימים באתר מצריכים הרשמה לאתר ומסירת פרטים מזהים לרבות שמו המלא של המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר וכתובת למשלוח, טלפון ופרטי התקשרות נוספים. בעת הזנת הפרטים באמצעות האתר המשתמש מאשר להנהלת האתר לשמור את פרטיו לצורך מתן השירותים המוצעים על ידי האתר, מכירת המוצרים ואספקתם ובכפוף לכל דין.


22. בהתאם לעמידה בתנאי האתר, ייפתח למשתמש “חשבון משתמש”, המצריך זיהוי באמצעות כתובת דואר-אלקטרונית וסיסמה. החשבון והסיסמה הינם אישיים וחל איסור למסורם לאחר.


23. החברה אינה מתחייבת לשמור על הנתונים המוזנים תחת חשבונות המשתמשים, לרבות שמות משתמשים, סיסמאות או על היסטורית הזמנות ו/או תיעוד רכישות באתר ו/או היסטוריית עגלת הקניות וכיוצא באלה, והמשתמש מוותר על כל טענה בעניין זה.


24. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא”ל ובכל אמצעי תקשורת אחר שיימסר על ידו. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ומסכים כי הנהלת האתר תשמור את פרטיו במאגר לקוחותיה, ובכפוף לכל דין. ככל והמשתמש לא מסכים לשמירת פרטיו ו/או לקבלת דיוור ישיר ו/או הודעות פרסומיות, עליו לפנות לחברה בדוא”ל [email protected] בציון כתובת הדוא”ל שהסרתה מתבקשת. עשוי להיות זמן טיפול בפניה זו של 7 ימי עסקים.

המוצרים המוצגים באתר זה ורכישתם

25. הצגת המוצרים השונים בדפי אתר אינה מהווה “הצעה” ולמען הסר ספק הליך הרכישה על ידי המשתמש לא יהווה “קיבול”. הנהלת אתר זה מזמינה את המשתמש להציע הצעות לרכישת מוצר מהמוצרים המוצגים באתר זה. הנהלת אתר זה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבלת הזמנות ממשתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה לכל משתמש אשר רכישתו המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.

26. הזמנת המוצרים מאתר זה מתבצעת באופן מקוון באמצעות אתר זה ומצריכה מסירת פרטים מזהים של המשתמש לרבות שמו המלא של המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר וכתובת למשלוח, טלפון ופרטי התקשרות נוספים ככל שאלו ידרשו. המשתמש מאשר להנהלת האתר לשמור את פרטיו לצורך מתן השירותים, מכירת המוצרים ואספקתם, ובהתאם לכל דין.

27. למעט אם צויין אחרת, החברה או צוות האתר אינם היצרנים של המוצרים שנמכרים באתר ומשכך הם אינם נושאים בכל אחריות לתכונות המוצרים, טיב המוצרים, לשמות המסחריים בהם נעשה שימוש לרבות שמות היצרנים. מובהר ומודגש כי האחריות הבלעדית בנוגע לאיכות המוצרים, טיבם ותכולתם חלה אך ורק על היצרנים בהתאם לתנאי השירות והאחריות של כל יצרן העומד בפני עצמו. מובהר כי ברגי הדרום אינם “יצרן” ו/או “יבואן” ו/או “ספק” בכל הקשור לחוק האחריות למוצרים פגומים. האחריות למוצרים נתונה בידי היצרנים ו/או היבואנים המצוינים על גבי פרטי ההזמנה ו/או המוצר שנרכש.

28. מובהר כי תכונות המוצרים ו/או המפרט הטכני המופיעים באתר הם בהתאם לנתונים אשר נמסרו להנהלת האתר על ידי היצרן ו/או היבואן ו/או צדדים שלישיים אחרים ו/או לנתונים המופעים על גבי אריזות המוצרים עצמם. החברה אינה אחראית על טעויות בתיאור המוצרים שמקורן ביצרן ו/או בצדדים שלישיים.

29. תמונות המוצרים ו/או סרטי הוידאו המשולבים באתר הם להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם לבדם לצורך ביצוע הרכישה. מובהר כי במקרים מסוימים יחולו הפרשי גוונים בין המוצרים שמוצעים למכירה במסגרת אתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל. אריזת המוצרים עשויה שלא להכיל את כל הפריטים ו/או האביזרים המופיעים בתמונות ו/או בסרטונים ובכל מקרה של ספק יש לוודא זאת מול צוות האתר לפני ביצוע הרכישה.

30. ניתן לשלם עבור המוצרים שיוזמנו מאתר זה באחת מהאפשרויות הבאות: תשלום בהזמנה בטלפונית; PAYPAL; בכרטיס אשראי אשר הונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד, בכפוף לכך שכרטיס זה נתמך על ידי חברת סליקת האשראי. תשלום באמצעות כרטיס אשראי יעשה באמצעות דף סליקה מאובטח של חברת סליקת האשראי. מובהר בזאת כי חברת ברגי הדרום ו/או צוות האתר אינו שומר את נתוני כרטיס האשראי.

31. מובהר בזאת כי רק משתמש בעל כרטיס אשראי בר תוקף רשאי לרכוש מוצרים ושירותים באמצעות אתר זה. בנוסף, תנאי מוקדם לאישור של כל עסקה הינו קבלת אישור חברת האשראי לעסקה כאמור כמובהר להלן. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר או שלא לאפשר ביצוע עסקאות באמצעות תשלומים ו/או באמצעי תשלום אחרים ו/או למנוע מגוף כלשהו לבצע רכישה של המוצרים באתר או לקבל את השירותים המוצעים בו, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, בשל הפרה של תנאי שימוש אלה.

32. הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית באישור התשלום מחברת האשראי ובאישור סופי של הנהלת אתר זה. לאחר אימות פרטי אמצעי התשלום של המשתמש וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תועבר בקשת הרכישה של המשתמש לאתר. לאחר מכן, ינפיק אתר זה אישור הזמנה אשר ישלח למשתמש בדוא”ל. אישור ההזמנה יכלול את מספר ההזמנה, את פרטי המוצרים שהוזמנו באתר זה ואת מחירם. הטיפול בהזמנה ייערך החל מ-24 שעות מיום ביצוע ההזמנה.

33. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי על מנת שחברת ברגי הדרום (1984) בע”מ תוכל לספק את ההזמנה, על המוצרים שהוזמנו להיות במלאי של הספק/יצרן בחו”ל. אם המוצרים אינם נמצאים במלאי של הספק/יצרן, יהיה רשאי צוות האתר להציע לך מוצרים חלופיים במחירים דומים. במידה ותבחר, לקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה בהתאם. במידה ולא, ימחקו רשומות ההזמנה באתר. כמו כן, באישור החברה הלקוח יהיה רשאי לערוך הזמנה מותנית, בכפוף לזמינות המוצרים אצל הספק/יצרן בחו”ל. במסגרת זו, הלקוח לא יחויב עד לרכישת המוצרים בפועל.

34. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים לביצוע עסקת מכר מרחוק ו/או עסקות באמצעות האינטרנט.

35. מטבע הדברים יתכנו טעויות הקלדה, טעויות סופר ו/או השמטות בתיאור המוצרים ו/או תכונותיהם. במקרים מסוג זה הנהלת האתר תהיה אחראית אך ורק עד לגובה עלות המוצר שנרכש, ובכפוף להשבת המוצר המקורי שנמסר מבלי שנעשה בו כל שימוש. כמו כן, במקרה ותחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית הנהלת האתר, לבטל את הרכישה הספציפית. בעת ביטול העסקה בשל אי-התאמה, יושבו הכספים לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול או מיום השבת המוצר שנמסר, לפי המאוחר. במקרים של ביטול שלא עקב אי-התאמה, רשאית החברה לקזז מהסכום שיושב דמי ביטול בגובה שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

36. למעט אם צוין אחרת, המחירים באתר כוללים מע”מ והם תקפים למועד ביצוע ההזמנה בלבד. מחיר המוצר שהוצג באתר במועד ביצוע ההזמנה הוא המחייב את החברה. מחירי מוצרים אשר ב”מבצע” או בהנחות מיוחדות מטעם האתר תקפים לתקופה מוגבלת כפי שיקבע ויפורסם על ידי החברה.

אספקת המוצרים

37. בעת ביצוע ההזמנה באתר תופיע למשתמש הודעה כי ההזמנה התקבלה בהצלחה. מובהר בזאת כי לא מדובר באישור מטעם החברה כי ההזמנה אושרה אלא רק כי ההזמנה התקבלה במערכת החברה.

38. לאחר ביצוע ההזמנה ולאחר אישור סופי של חברת האשראי יישלח ללקוח מייל המכיל את פרטי ההזמנה ותנאי העסקה.

39. יש לוודא שפרטי המוצרים שהוזמנו והכתובת למשלוח מולאו כראוי. הנהלת אתר זה לא תישא באחריות למקרים בהם המשתמש התרשל בהזנת פרטי ההזמנה, לרבות מקרים בהם מולאו פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על הלקוח ובמידה והוקלדו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישאר בכל אחריות בשל כך.

40. הטיפול במשלוח יחל תוך 24 שעות מקבלת ההזמנה באתר. מובהר כי במקרים של הזמנה בימי שישי או שבת/חג, הטיפול יחל תוך 24 שעות מיום העסקים העוקב.

41.השליחות באתר מתבצעת באמצעות חברות משלוחים או שירותי שילוח חיצוניים.

42. החברה תעשה מאמץ כי מועד אספקת המוצר יהיה סביר ובהתאם לכל דין. היות ושירותי שילוח המוצרים נעשים על ידי צדדים שלישיים, למעט אם צוין אחרת הנהלת אתר זה אינה יכולה להתחייב לזמן משלוח ו/או למועד אספקה של המוצר שנרכש באתר. ככל שבאתר זה נקוב זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער.

43. אתר זה לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב בשליחת המוצרים ובמסירתם אשר אינו נובע ממעשיה של הנהלת אתר זה, לרבות אך לא רק, במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של הספקים השונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של מצב חירום, מחלה או מגיפה בקנה מידה לאומי, כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה של הנהלת אתר זה, לרבות תקלות הנובעות מהשבתת רשות הדואר או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של רשות הדואר, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטת החברה, לרבות שביתות או עיצומים ו/או רשלנות של צדדים שלישיים שאינם החברה.

44. משלוח בדואר שליחים או בכל צורת שילוח אחרת שחברת ברגי הדרום (1984) בע”מ תבחר בה: מובהר כי הנהלת האתר אינה מתחייבת לתיאום בין השליח ללקוח באופן טלפוני לבין זמני הספקה ו/או לשינוי כתובת האספקה. כמו כן מובהר כי לא ניתן להתחייב לתיאום טלפוני בין השליח ללקוח לזמני הספקה (או בנוגע לשינוי כתובת ההספקה). מובהר כי הנהלת האתר לא תוכל להתחייב לתיאום בין השליח ללקוח לצורך הספקת המשלוח לכתובת אחרת. במידה והלקוח לא יימצא בכתובת הרשומה בהזמנה, ו/או לא יהיה זמין לקבלת המשלוח מסיבה שאינה תלויה בשליח, לא יהיה רשאי לקבל זיכוי ו/או לבטל את ההזמנה והלקוח יחוייב במלוא עלות המשלוח וההזמנה.

45. במידה והלקוח לא קיבל את המוצר בתוך 14 ימי עבודה, למעט מקרים אשר מקורם בתקלות של רשות הדואר או חברת המשלוחים, יהא הלקוח רשאי לבטל את הרכישה. במקרה זה תשיב החברה ללקוח את כספו ולא ייגבו דמי ביטול.

ביטול רכישה ומדיניות החזרת מוצרים

46. אופן רכישת המוצרים, זכות הלקוח להחזרת מוצר או לביטול הרכישה כפופים להוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן, הוראות חוק מכר התשכ”ח – 1968, הוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986 ו/או בכפוף למדינות החברה כפי שתפורסם מעת לעת.

47. מובהר בזאת כי על מוצרים שנרכשו דרך אתר זה חלות הוראות הדין הרלוונטיות בעניין עסקת מכר מרחוק, לרבות בכל הקשור לזכות ביטול העסקה ומימושה, מדיניות החזרת המוצרים והזכות להשבת התמורה, ככל שישנה.

48. דרך הגשת הבקשה לביטול עסקה: במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקת רכישה לפני משלוח המוצר ו/או ייצור ההזמנה, עליו לשלוח בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] או באמצעות טופס “צור קשר”, תוך פירוט הסיבה לביטול העסקה. בקשות שאינן בכתב או בקשות חסרות שלא מאפשרות זיהוי ודאי של המשתמש או של פרטי העסקה, לא תתקבלנה ויראו בהן כאילו לא נשלחו כלל. ביטול העסקה יבחן בהתאם להחלטת החברה, על פי מדיניות ביטול העסקה שלהלן ובהתאם להוראות כל דין.

49. עד מתי ניתן לבטל עסקה ובאילו תנאים? למעט אם צוין אחרת בתקנון זה, משתמש שביצע הזמנה דרך האתר רשאי לבטלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הגילוי (פרטי העסקה), לפי המאוחר מהם, ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצרים, המוצרים לא נפגמו ואריזתם לא נפתחה. לגבי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב שימוש במוצר אך חיבור לגז, חשמל, מים וכיו”ב יחשבו לשימוש ולא תתאפשר החזרת המוצר. לגבי מוצרי טיפוח וקוסמטיקה, כל עוד אריזתם המקורית לא נפתחה. לגבי מוצרי ביגוד והנעלה, גם כל עוד תווית המחיר לא הוסרה מהם).

50. תוצאת ביטול העסקה ודמי ביטול: אישר האתר את ביטול העסקה, המשתמש ישיב את מלוא המוצרים אשר סופקו לו במסגרת ההזמנה (בין אם בתמורה ובין אם סופקו על דרך של מתנה ו/או “הטבה”), לכתובת החברה, בצירוף אישור הרכישה או חשבונית מס וישא בכל עלויות השילוח. האתר ישיב למשתמש את הסכום אשר שילם, בניכוי דמי ביטול עסקה בגובה 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, תוך 14 יום מיום החזרת המוצרים. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין.

51. מתי לא ניתן לבטל עסקה: על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים שסופקו במקרים הבאים (הרשימה להלן אינה רשימה ממצה): ריהוט שהורכב בבית הצרכן; מוצרים שיוצרו על פי הזמנת המשתמש או דרישותיו; מוצרים שעל פי דין אין להחזירם, כלי אוכל לא ארוזים ומוצרים פסידים; מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי לא ניתן לבטל עסקה במוצרים אשר מיוצרים על פי הזמנה מיוחדת מרגע שהחל תהליך ביצוע ההזמנה או הכנתה.

52. במקרים חריגים בלבד, החברה רשאית (אך לא חייבת) לאשר ביטול כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לקבלת בקשה בכתב תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה

53. ביטול עסקה על ידי החברה עצמה: האתר שומר על זכותו לבטל עסקה (גם לאחר שנשלח אישור רכישה ללקוח) מטעמים שונים, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא כל טעות בפרטי או במאפייני או במחירי המוצרים הכלולים בעסקה, במקרה בו מי מהמוצרים הכלולים בעסקה אינם ניתנים להספקה ע”י הספק תוך זמן סביר או בכלל או במקרה שיגלה כי המשתמש פעל בניגוד לתנאי התקנון או תוך ניצול לרעה או פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה ע”י האתר תימסר לכתובת הדוא”ל של המשתמש.

54. ביטול עסקה בשל פגם או אי התאמה: האתר עושה כל שביכולתו כדי לספק למשתמש מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח לאתר בכתב ומיד על כל אי התאמה או פגם, ולא יאוחר מארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת המוצר. האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יפעל לתיקון הפגם או את אי ההתאמה או לחילופין יחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. בכל מקרה לא יוחלף מוצר פגום באחר טרם הגעת המוצר הפגום לחזקת האתר או מי מטעמו לצורך בדיקת טענה בדבר פגם ו/או אי התאמה. בנסיבות של ביטול עסקה בשל פגם או אי התאמה מהותי, לא ייגבו דמי ביטול עסקה והחברה תשיב למשתמש את הסכום אשר שילם תוך 14 יום מיום החזרת המוצרים לחברה, לאמצעי התשלום עימו שילם.

55. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה או החלפה – עלות המשלוח או ההעברה של המוצר בחזרה לאתר יחולו על המשתמש בלבד. עם זאת במקרה בו צוות האתר יחליט להחליף מוצר בשל פגם או אי התאמה שלא באחריות המשתמש, משלוח המוצר החלופי יהא על חשבון האתר.

56. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות הדין בנוגע לביטול עסקאות עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

57. מובהר כי הנהלת אתר זה לא תאפשר ביטול עסקה וכן לא תהא אחראית לכל נזק או כל חבות במקרים של חשיפת המוצרים למים ו/או לחות ו/או שמש ו/או חום ו/או לתנאים סביבתיים קשים על ידי המשתמש.

מבצעי מכירות ומועדון הטבות

58. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מבצעי מכירות מעת לעת. עלות המוצרים והשירותים בעת המבצע אינם מחייבים את החברה בשגרה (שלא בעת ימי המבצעים). המבצעים אשר יפורסמו באתר החברה מחייבים את החברה במכירה באתר בלבד, ובכפוף לתנאים הנקובים בהם לרבות לגבי תקופתם.

59. בכל מקרה, מחירי המוצרים ו/או השירותים באתר הקובעים הם המוצרים במועד השלמת ההזמנה ו/או סליקת התשלום, והנהלת האתר לא תכבד מחירי מבצע שתוקפם פג.

60. “מועדון הטבות של ברגי הדרום” – החברה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שזו תחייב אותה, לנהל מועדון הטבות למשתמשי האתר. רישום למועדון ההטבות, הפרטים הדרושים ואופן השימוש בהם וכן הזכאות להטבות, אופן מתן ההטבות ומהותן הוא בכפוף לתנאים כפי שיפורסמו על ידי החברה. בכל מקרה, בעת רישום למועדון ההטבות על המשתמש לאשר כי יעשה שימוש בפרטים האישיים שמסר (לרבות שמות, כתובות, פרטי התקשרות, תאריכי לידה וימי נישואין וכיוצא באלה) לצורך פעולות שיווק, פרסום ודיוור ישיר בכל אמצעי הקשר שמסר, לפי שיקול דעת החברה, בעצמה ו/או בשיתוף צדדים שלישיים. משתמש אשר אישר שימוש בפרטיו כאמור מנוע מלהעלות כל טענה בעניין זה. עם זאת, המשתמש יכול לפנות לצוות האתר בבקשה להסרת פרטיו כמפורט לעיל.

קניין רוחני

61. אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר הנהלת אתר זה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר הנהלת אתר זה הינה בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב אתר זה, הסידור וההצגה של המידע, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכים לאתר זה או לצד שלישי שהתיר לאתר זה לעשות בהם שימוש.

62. השימוש באתר זה אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של הנהלת אתר זה ו/או של צדדים שלישיים. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת ולהגבלת השימוש באתר על ידו, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת אתר זה ו/או לכל צד שלישי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת אתר זה.

63. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד הנהלת אתר זה. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מהנהלת אתר זה.

64. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת אתר זה ו/או לכל צד שלישי וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת אתר זה על פי ההסכם ועל פי הדין.

מדיניות פרטיות – כללי

65. האתר מכבד את פרטיות המשתמשים בו ונוקט את האמצעים הנדרשים על פי דין לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידם.

66. מובהר כי האתר עשוי לעשות שימוש בכלים אוטומטים לצורך זיהוי המשתמש ואפיון השימוש באתר, שיפור השירותים וחווית הגלישה ו/או הצעת שירותים נלווים. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות אופן השימוש באתר באופן פאסיבי ועשויים לכלול מידע על מכשיר הקצה, סוג מערכת ההפעלה, דפדפן, כתובת איי.פי, מיקום פיזי, מידע על הביקור ואופן השימוש באתר (לרבות באמצעות עוגיות או באמצעים אחרים), כיצד הגיע המשתמש לאתר, משך הביקור באתר, העמודים שנצפו, משך הצפייה בכל העמוד, אופן מעבר בין עמודים ועוד. בנוסף, האתר עשוי לאסוף מידע אודות המשתמש אשר נמסר על ידו באופן אקטיבי, בעת שימושם באתר.

67. למרות מאמצי אבטחת המידע, אין ודאות מוחלטת והאתר או החברה גם לא יכולים להתחייב כי המידע לא ייחשף במקרה של מעשה זדון או מחדל. בעשיית שימוש באתר המשתמשים מסכימים כי צוות האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יישאו בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו מוותרים על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו

68. השימוש באתר זה נעשה מרצונו החופשי של המשתמש, על פי בחירתו ומיוזמתו.

69. מובהר כי האתר עשוי לעשות שימוש בכלים אוטומטים לצורך זיהוי המשתמש ואפיון השימוש באתר, שיפור השירותים וחווית הגלישה ו/או הצעת שירותים נלווים. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות אופן השימוש באתר באופן פאסיבי ועשויים לכלול מידע על מכשיר הקצה, סוג מערכת ההפעלה, דפדפן, כתובת איי.פי, מיקום פיזי, מידע על הביקור ואופן השימוש באתר (לרבות באמצעות עוגיות או באמצעים אחרים), כיצד הגיע המשתמש לאתר, משך הביקור באתר, העמודים שנצפו, משך הצפייה בכל העמוד, אופן מעבר בין עמודים ועוד. בנוסף, האתר עשוי לאסוף מידע אודות המשתמש אשר נמסר על ידו באופן אקטיבי, בעת שימושם באתר.

70. מובהר כי האתר עושה שימוש בטכנולוגית עוגיות. טכנולוגית העוגיות (cookies) מאפשרת לאתר זה לספק למשתמש מידע המותאם לו אישית, בעת ביקורו באתר. מדובר בקבצי טקסט שמקורם באתר זה ונשמרים במערכת שלך. העוגיות מאפשרות להנהלת אתר זה ללמוד באלו חלקים של אתר זה ביקרת, מה מספר הפעמים שביקרת בכל חלק ומה משך הזמן ששהית בו. בהתאם למידע שנאגר ע”י העוגיות יכול אתר זה לאגור מידע רב העובר ניתוח סטטיסטי במטרה לשפר את שירותי אתר זה לציבור המשתמשים בו. בנוסף, מאפשר האיסוף בדרך זו תקל על דרכי הגישה שלך למדורים אליהם אתה גולש בקביעות באתר.

71. בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי אתר זה וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של אתר זה לספק למשתמשים בו חווית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.

72. בעשותך שימוש באתר זה הנך מאשר להנהלת אתר זה לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר זה ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.

73. מובהר כי החברה לא תמסור מידע מזהה אודות משתמשים לצדדים שלישיים (למעט מידע סטטיסטי שאינו מכיל פרטים מזהים), ללא הסכמתם המפורשת ו/או שלא על פי תנאי השימוש. על אף האמור, החברה תהא רשאית להעביר מידע שנאסף אודות משתמשים, מבלי לקבל הסכמתם לכך, בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש או ביצוע פעולות האסורות על פי כל דין ו/או על פי דרישה מכוח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי ו/או בכל מקרה הדרוש למניעת נזק למשתמש או לכל צד שלישי ו/או במקרה של סכסוך משפטי/מחלוקת בין החברה לבין המשתמש. מובהר כי במקרה של שינוי בבעלות החברה כתוצאה ממכירתה ו/או מיזוגה ו/או פירוקה תהיה רשאית החברה להעביר את כל המידע שצברה לאותו גורם.

74. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת אתר זה רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת אתר זה לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה הנך מסכים לכך מראש.

משלוח הודעות פרסומיות מאתר זה

75. בעשותך שימוש באתר זה ובפרט בהרשמה לשירותים הניתנים בו או באמצעות מסירת פרטיך, הנך מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים ובמאגרי המידע של אתר זה.

76. מובהר כי חלק מהשירותים באתר מותנים במסירת כתובת דואר אלקטרוני תקפה או פרטי התקשרות נוספים. מסירת פרטים אלו נעשית מיוזמתך ומרצונך החופשי. במסירת הפרטים הנך מביע את הסכמתך ואת אישורך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, כמפורט בתנאים אלה.

77. בכוונת אתר זה לעדכן את משתמשיו בדבר מבצעים שונים שיערכו בו ובפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו ע”י המשתמשים בעת רישומם לאתר או שהייתם בו. במסירת פרטיך הנך נותן בזה את הסכמתך למשלוח של פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, ובכלל זה “דברי פרסומת” בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.

78. באם אינך מעוניין בקבלת הודעות או דיוור מאתר זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות פניה בטופס “צור קשר” באתר זה או פניה בדוא”ל [email protected], ואתר זה יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.

79. כאמור לעיל, הסרת שמך ופרטיך ממסד הנתונים של אתר זה תתבצע תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הסירוב במחשבי הנהלת אתר זה. ממועד משלוח הבקשה להסרה ועד להסרה בפועל תהיה מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת אתר זה ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם תוכן שיווקי שיגיע ו/או ישלח אליך בפרק הזמן האמור.

הפרת תנאי השימוש

80. המשתמש באתר זה מתחייב לשפות את הנהלת אתר זה, וכן כל מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת אתר זה , בעליו או מי מטעמם זכאים לו על פי דין.

81. המשתמש יפצה וישפה את הנהלת אתר זה, ו/ראו מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת אתר זה ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר או עקיף.

82. בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם הנהלת אתר זה או מי מטעמה הם צד לתובענה ובין אם לאו.

83. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת אתר זה. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת אתר זה בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

84. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת אתר זה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.
כללי

85. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

86. הדינים אשר יחולו על תנאי שימוש אלו הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלו או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז באר-שבע

87. הנך מוזמן לפנות אלינו בכל ענין אודות אתר זה או תנאי שימוש אלו. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 08-6280998, או במייל [email protected] ונציגים של חברת ברגי הדרום (1984) בע”מ מתחייבים להשיב בתוך 2 ימי עסקים.
מהדורת אוגוסט 2020

ט.ל.ח.

[]
X